Hotărârea nr. 425/2020

Modificarea H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019 privind preluarea unui imobil situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 425
din data de  31  iulie  2020

 

 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019 privind preluarea unui imobil situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.149 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019 privind preluarea unui imobil situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019, şi care va avea următorul cuprins:
,,Art. 1. Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 714, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și se declară bun de interes public local.”
 
Art. 2. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019, şi care va avea următorul cuprins:
,,Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe, într-un termen de 5 ani de la data preluării imobilului.”
 
Art. 3. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019, şi care va avea următorul cuprins:
,,Art. 3. Municipiul Brașov va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, 30 % din numărul de locuințe construite pe amplasamentul imobilului prevăzut la art. 1, dar nu mai puțin de 61 de locuințe, împreună cu terenul aferent acestora, într-un termen de maxim 5 ani de la data preluării imobilului.”
 
Art. 4. Art. 4 din H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019, îşi încetează aplicabilitatea.
 
Art. 5. H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019 astfel modificată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 774 din data de 1  noiembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 425 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
Privind: preluarea unui imobil situat în Brașov str. Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.149 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 774 din 01.11.2019 privind preluarea unui imobil situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 714, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și se declară bun de interes public local.
 
 
Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe, într-un termen de 5 ani de la data preluării imobilului.
 
 
Art. 3. Municipiul Brașov va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, 30 % din numărul de locuințe construite pe amplasamentul imobilului prevăzut la art. 1, dar nu mai puțin de 61 de locuințe, împreună cu terenul aferent acestora, într-un termen de maxim 5 ani de la data preluării imobilului.
 
 
Art. 4. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, condiția și termenele prevăzute la art. 2 și art. 3, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
Art. 5. Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Brașov, prin structurile de specialitate din subordine, în temeiul prevăzut în Hotărârea Guvernului de transmitere.
 
 
Art. 6. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 566/2018 republicată, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.