Hotărârea nr. 424/2020

Revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie - str. Iuliu Maniu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 424
din data de  31  iulie  2020

 

 
 
 
 
Privind: revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie - str. Iuliu Maniu f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.436 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune revocarea dreptului de servitute înscris asupra unor imobile situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie - str. Iuliu Maniu f.n.;
Având în vedere prevederile art. 769, art. 770, art. 869, art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se revocă dreptul de servitute de trecere cu mașina și piciorul înscris la C+1 din C.F. nr. 153865 Brașov, nr. cad. 153865 în ce privește imobilele identificate sub nr. cad. 1527, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/11 din C.F. nr. 154167, nr. cad. 1528, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/12 din C.F.   nr. 154170, nr. cad. 1529, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/13 din C.F. nr. 154171, nr. cad. 1530, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/14 din C.F. nr. 154172, nr. cad. 1531, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/15 din C.F.  nr. 154173, nr. cad. 1532, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/16 din C.F. nr. 154174, nr. cad. 1533, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/17 din C.F. nr. 154175 Brașov.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilelor identificate după cum urmează:
- C.F. nr. 154167 Brașov, nr. cad. 1527, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/11;
- C.F. nr. 154170 Brașov, nr. cad. 1528, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/12;
- C.F. nr. 154171 Brașov, nr. cad. 1529, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/13;
- C.F. nr. 154172 Brașov, nr. cad. 1530, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/14;
- C.F. nr. 154173 Brașov, nr. cad. 1531, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/15;
- C.F. nr. 154174 Brașov, nr. cad. 1532, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/16;
- C.F. nr. 154175 Brașov, nr. cad. 1533, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/17.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.