Hotărârea nr. 423/2020

Vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 423
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 

Privind: vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.309 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii  nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 20/1996, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 241/2005;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (3), art. 108, lit. e), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Spațiile cu destinația de locuință aflate în administrarea Societăţii S.C. RIAL S.R.L., care nu au fost restituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost restituite în natură sau care nu fac obiectul acordării în compensare în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare, care nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată, care nu fac parte din domeniul public al Municipiului Braşov și pentru care este înscris în C.F. dreptul de proprietate al Municipiului Brașov, libere de orice sarcini, pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere, cu respectarea, exclusiv, a prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 20/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 2. S.C. RIAL S.R.L. supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov vânzarea fiecărui imobil cu destinaţia de locuinţă care se încadrează în prevederile Art. 1 din prezenta hotărâre, conform documentaţiei aferente imobilului în cauză din care să rezulte inclusiv suma reprezentând contravaloarea vânzării, documentaţie care să fie întocmită conform legislaţiei în vigoare la momentul supunerii aprobării vânzării în cauză.
 
 
Art. 3. Se împuternicește Societatea RIAL S.R.L. Brașov, în calitate de administrator, ca în numele și pentru Municipiul Brașov, în calitate de proprietar tabular, să semneze în formă autentică contractele de vânzare - cumpărare a spațiilor cu destinația de locuință, ulterior aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 320/2010, republicată, se abrogă.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.