Hotărârea nr. 422/2020

Vânzarea directă a terenului aferent unor spații cu altă destinație, situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59, către Mobila Sercom S.C.M.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 422
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent unor spații cu altă destinație, situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59, către Mobila Sercom S.C.M.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.442 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent unor spații cu altă destinație, situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59, către Mobila Sercom S.C.M.;
Având în vedere prevederile art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; precum și Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Danina Star S.R.L. și procesul verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - spațiu cu altă destinație nr. 3 A, situat în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59, în cotă indiviză de 6/1640 din 1640 m.p., identificat în C.F. nr. 112795-C1-U92 Brașov, nr. cad. 112795-C1-U92, către Mobila Sercom S.C.M., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 185 Euro/m.p., respectiv 1110 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Danina Star S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
          (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - spațiu cu altă destinație nr. 3 B, situat în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59, în cotă indiviză de 7/1640 din 1640 m.p., identificat în C.F. nr. 112795-C1-U93 Brașov, nr. cad. 112795-C1-U93, către Mobila Sercom S.C.M., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
 
Art. 4. (1) Prețul terenului menționat la art. 3 este de 185 Euro/m.p., respectiv 1295 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator S.C. Danina Star S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
         (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.