Hotărârea nr. 420/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, către Sasu Adrian și Neagu Mirela.

 

HOTĂRÂREA Nr. 420
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Matei Basarab  nr. 39, către Sasu Adrian și Neagu Mirela;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.752 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, către Sasu Adrian și Neagu Mirela;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7.977/2020 întocmit de S.C. FUNCIARA S.R.L. și procesul - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată, precum și prevederile art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil și Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și  art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției - garaj, situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39, în suprafață de 24 m.p., identificat în C.F. nr. 115885 Brașov, nr. top. 6300/1/1/1/1/1/1/1/2/5, către Sasu Adrian și Neagu Mirela, beneficiari ai unui drept de preemțiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 180 Euro/m.p., respectiv 4320 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7.977/2020 întocmit de expert evaluator S.C. FUNCIARA S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
         (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorăride întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorăripână la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.