Hotărârea nr. 417/2020

Aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 417
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 71.043 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1),  it. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 294, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea privind trecerea construcțiilor situate în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, identificate în C.F. nr. 161480 Brașov, respectiv nr. cad. 161480-C1, nr. cad. 161480-C2, din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 2. Trecerea imobilelor menționate la Art. 1 se face prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.
 
 
Art. 3. Predarea-preluarea acestor imobile se face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Județean Brașov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.