Hotărârea nr. 416/2020

Darea în administrare către Muzeul Județean de Istorie Brașov a unui bun imobil - Casa Sfatului, situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 30.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 416
din data de  31  iulie  2020

 

 

 
Privind: darea în administrare către Muzeul Județean de Istorie Brașov a unui bun imobil - Casa Sfatului, situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 30;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.760 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către Muzeul Județean de Istorie Brașov a unui bun imobil - Casa Sfatului, situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 30;
Văzând cererea nr. 14.717/2020 formulata de Muzeul Județean de Istorie Brașov;
Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare pentru o perioadă de 15 ani către Muzeul Județean de Istorie Brașov a bunului imobil identificat în C.F. nr. 124682 Brașov, sub nr. top. 5614 - construcție și teren în suprafață de 839 m.p., având valoarea de inventar de 5.019.994,07 lei .
 
 
Art. 2. Destinația imobilului identificat la art. 1 va fi de muzeu pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.
 
 
Art. 3. Se aprobă modelul contractului de dare în administrare conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Predarea - primirea imobilului se va efectua prin protocol de predare - primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anex[ Proiect HCL nr. 69760.pdf