Hotărârea nr. 415/2020

Alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Pelicanului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 415
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

Privind: alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Pelicanului f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.194 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Pelicanului f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3) lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Pelicanului f.n., identificate în C.F.   nr. 157332, 126581, 126582, 126583, 126584, 126585, 126586, 126587, 126588, 126589, 126590, 126591 Brașov, cu nr. cad. 157332, 126581, 126582, 126583, 126584, 126585, 126586, 126587, 126588, 126589, 126590, 126591, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.