Hotărârea nr. 414/2020

Dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Poiana Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 414
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 

 

Privind: dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Poiana Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.447 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Poiana Brașov;
Având în vedere adresa S.C. Ana Teleferic S.A. nr. 24.786/2020;
Văzând documentația cadastrală de dezlipire întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov - Poiana Brașov, identificat în C.F. nr. 133432 Brașov, nr. cadastral 133432, conform documentației cadastrale de dezlipire, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.