Hotărârea nr. 411/2020

Reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 411
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.753 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea  nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 30 m.p., situat în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59, identificat în C.F. nr. 103244 Brașov, nr. top. 8808/2/1/2, nr. cad. 4454.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 127 m.p., situat în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 59, identificat în C.F. nr. 100279 Brașov, nr. top. 8808/2/2, nr. cad. 6192.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.