Hotărârea nr. 410/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Basarabia nr. 31 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 410
din data de  31  iulie  2020
 

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Basarabia nr. 31 A;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.795 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Basarabia nr. 31 A;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea  nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 300 m.p., situat în Brașov, str. Basarabia nr. 31 A, identificat în C.F. nr. 114055 Brașov, nr. top. 9088/20/1/1, nr. cad. 3595.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.