Hotărârea nr. 409/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 32.
HOTĂRÂREA Nr. 409
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 32;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.913 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 32;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 1456 m.p., situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 32, identificat sub nr. top. 8831/1/1 din C.F. nr. 138136 Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 32, identificat sub nr. top. 8831/1/1, din C.F. nr. 138163 Brașov, conform documentației cadastrale de primă înscriere cu diminuare de suprafață, întocmită de expert autorizat Tudor Ioan Mugurel, parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.