Hotărârea nr. 408/2020

Încheierea contractului de închiriere între Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Braşov şi Grădinița cu Program Normal nr. 4, pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Școlii nr. 3.
HOTĂRÂREA Nr. 408
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
 
Privind: încheierea contractului de închiriere între Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Braşov şi Grădinița cu Program Normal nr. 4, pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Școlii nr. 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.484 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune încheierea contractului de închiriere între Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Braşov şi Grădinița cu Program Normal nr. 4, pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Școlii nr. 3;
Având în vedere Decizia nr. 8865 din 01.11.2019 completată prin Decizia nr. 8921 din 10.01.2020 emisă de Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, art. 45, alin. 6.1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare; Procesul Verbal de predare - primire înregistrat cu nr. 70126/2020 precum și Procesul Verbal cu privire la negocierea chiriei al imobilului situat în Brașov, str. Școlii nr. 3, înregistrat cu nr. 70159/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Biserica Evanghelică C.A. Bartolomeu, Municipiul Braşov şi Grădinița cu Program Normal nr. 4, pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Școlii nr. 3, identificat în C.F. nr. 125997 Brașov, nr. top. 626/3 și C.F. nr. 126034 Brașov, nr. top. 625/2/2, construcție neintabulată în suprafață utilă de 254 m.p. și teren în suprafață măsurată de 691 m.p., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă chiria în cuantum de 3797,92 lei/lună, reprezentând contravaloarea folosinţei imobilului de către Grădinița cu Program Normal nr. 4, din creditele ce se vor aloca în bugetul Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa Contract inchiriere.pdf