Hotărârea nr. 407/2020

Darea în administrare şi exploatare a construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate.
HOTĂRÂREA Nr. 407
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 
Privind: darea în administrare şi exploatare a construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.196 din 24.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune darea în administrare şi exploatare a construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A, pe perioada delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;
Având în vedere preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor-refugii de călători ca urmare a încetării Contractelor de Asociere nr. 3871/2005 şi 3872/2005;
Ţinând cont de prevederile art. 2, lit. j), lit. l), lit. m), art. 6, lit. i), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), pct. h), art. 22, alin. (1^1), art. 24, art. 25 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, pct. e), art. 21, alin. (5) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196,alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare şi exploatare a construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A., pe perioada delegării gestiunii, bunuri ce compun sistemul de utilităţi publice aferent structurii tehnico-edilitare a Municipiului Braşov, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Braşov, identificate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Predarea-primirea se va efectua în baza unui Proces - verbal de predare-primire.
         (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în Anexa 4.1.1. - Bunuri de retur transmise în exploatare de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov către RATBV S.A. în scopul executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători   nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
         (3) Operatorul de transport Societatea RATBV S.A. are obligația să utilizeze bunurile prevăzute la alin. (1) numai pentru asigurarea serviciului public de transport, respectând obligațiile asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2019.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Direcţia Economică, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                    

 Anexe

  • 4.Anexa la HCL dare in admin constructii adaposturi statii publice.pdf