Hotărârea nr. 406/2020

Răscumpărarea de către Municipiul Braşov a bunurilor imobile construcţii, potrivit art. 7.2., lit. c) din Actul adiţional nr. 310/28.11.2003 la Contractul nr. 78/31.01.2002 încheiat cu S.C. OANCEA S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 406
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
Privind: răscumpărarea de către Municipiul Braşov a bunurilor imobile construcţii, potrivit art. 7.2., lit. c) din Actul adiţional nr. 310/28.11.2003 la Contractul nr. 78/31.01.2002 încheiat cu  S.C. OANCEA S.R.L.;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.474 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune răscumpărarea de către Municipiul Braşov a bunurilor imobile construcţii, potrivit art. 7.2., lit. c) din Actul adiţional nr. 310/28.11.2003 la Contractul nr. 78/31.01.2002 încheiat cu  S.C. OANCEA S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 7.2., lit. c) din Actul adiţional nr. 310/2003 la Contractul nr. 78/2002 precum şi Raportul de evaluare/2019 întocmit de Crihălmean Claudia Rebeca - Evaluator Autorizat, privind bunurile imobile construcţii amplasate pe terenul concesionat de către Primăria Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Simeria nr. 1, Cartier Triaj;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă răscumpărarea de către Municipiul Braşov a bunurilor imobile construcţii, amplasate pe terenul concesionat de către Primăria Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Simeria nr. 1, Cartier Triaj, potrivit art. 7.2., lit. c) din Actul adiţional nr. 310/28.11.2003 la Contractul nr. 78/31.01.2002 încheiat cu S.C. OANCEA S.R.L şi evaluate conform Raportului de evaluare/2019 la valoarea de 205.737,00 lei respectiv 43.309 Euro.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.