Hotărârea nr. 405/2020

Darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144.

 

HOTĂRÂREA Nr. 405
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

Privind: darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.476 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144;
Văzând adresa Serviciului Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov nr. 7.359 din 2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă începând cu data de 15.08.2020 darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144, identificat în C.F. nr. 111410 Brașov, nr. top. 111410-C1, având valoarea de inventar 4.889.082 lei cu destinația de locuințe sociale.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.09.2020 Direcția de Asistenţă Socială Brașov va efectua toate demersurile necesare, conform dispoziţiilor legale în vigoare, în vederea încheierii contractelor de închiriere a locuinţelor sociale din imobilul prevăzut la art. 1.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul de administrare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Predarea - primirea imobilului menționat la art. 1 se va face în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial și Direcția de Asistenţă Socială Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de administrare .pdf