Hotărârea nr. 404/2020

Modificarea H.C.L. nr. 195 din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 404
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 195 din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 67.924 din 14.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 195 din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 317 și art. 338 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 27 martie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov, şi care va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor, proprietatea Municipiului Brașov, compusă din președinții comisiilor 1 și 5 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnați de aceștia, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Brașov și 4 membri ce vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brașov.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 27 martie 2020 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 195 din data de 27  martie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 404 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 67.924 din 14.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 195 din 27 martie 2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3),  lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 317 și art. 338 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor, proprietatea Municipiului Brașov, compusă din președinții comisiilor 1 și 5 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnați de aceștia, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Brașov și 4 membri ce vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brașov.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.