Hotărârea nr. 403/2020

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere - construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap. 3, deţinute de GRIDAN OLIMPIA MARY.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 403
din data de  31  iulie  2020

 

 
 
Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere - construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20,  ap. 1 şi ap. 3, deţinute de GRIDAN OLIMPIA MARY;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 63.662 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, privind acordul Consiliului local al Municipiului Braşov pentru proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere - construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap. 3, deţinute de GRIDAN OLIMPIA MARY;
Văzând adresa nr. 63.662 din 06 iulie 2020 prin care numita Dandu Ana Cristina, împuternicită cu procura specială nr. 632/03.07.2020 eliberată de Birou Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa, de către doamna Gridan Olimpia Mary, solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru proiectul “Modernizare locuinţă  şi extindere - construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap 3, identificate prin C.F. nr. 139990-C1-U2 Braşov, nr. cad./top. (10218/111)/I şi C.F. nr. 139990-C1-U1 Braşov, nr. cad./top. (10218/111)/III;
Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu proiectul “Modernizare locuinţă şi extindere - construire hol acces”, pentru imobilul situat în Braşov, str. Dragoş Vodă nr. 20, ap. 1 şi ap 3, identificate prin C.F. nr. 139990-C1-U2 Braşov, nr. cad./top. (10218/111)/I şi C.F. nr. 139990-C1-U1 Braşov, nr. cad./top. (10218/111)/III, conform Certificatului de Urbanism nr. 2524 din 05.08.2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.