Hotărârea nr. 402/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire, str. Lungă nr. 182 Braşov”, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion.

 

HOTĂRÂREA Nr. 402
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire,  str. Lungă nr. 182 Braşov, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 61.958 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire, str. Lungă nr. 182 Braşov, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion, ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Braşov înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi a Certificatului de Urbanism nr. 2663 din 20.08.2019;
Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism privind „P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective, organizare de şantier, împrejmuire, str. Lungă nr. 182 Braşov”, identificat prin C.F. nr. 140566 Braşov, nr. cad. 140566, iniţiat de numiţii Plămădeală Iurie şi Popov Ion, conform Certificatului de Urbanism nr. 2663 din 20.08.2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.