Hotărârea nr. 401/2020

Prelungirea termenului contractului de concesiune privind cabinetul medical, servicii medicale medicină de familie, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3.

 

HOTĂRÂREA Nr. 401
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
Privind: prelungirea termenului contractului de concesiune privind cabinetul medical, servicii medicale medicină de familie, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 61.584 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea termenului contractului de concesiune privind cabinetul medical, servicii medicale medicină de familie, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2). lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractului de concesiune privind Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. KÁNYÁDI KATICA şi Cabinet Medical de Medicină de Familie   Dr. POPA RADIANA CORINA, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 86, sc. A, ap. 3.
 
 
Art. 2. Prelungirea contractelor de concesiune se va face pe o perioadă de 7 ani.
 
 
Art. 3. Se aprobă modelul actului adiţional, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Model act aditional la contract de concesiune.pdf