Hotărârea nr. 399/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, deţinut de CONSTANTIN EUGEN.

 

HOTĂRÂREA Nr. 399
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, deţinut de CONSTANTIN EUGEN;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 70.450 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, deţinut de CONSTANTIN EUGEN;
Văzând adresa nr. 70.450 din 22 iulie 2020 prin care numitul Constantin Eugen, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, înscrise în C.F. nr. 156976-C1-U5 Braşov identificat cu nr. cad. 8772-C1-U7, top. (5252-5253)/3 şi C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov identificat cu nr. cad. 8772-C1-U5, top. [(5252-5253)/1]/3, monument istoric - “locuinţă şi spaţiu comercial” datare 1583, 1787, sec. XIX poz. LMI 395, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11536, pentru preţul de 160.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 483/25/22.07.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Republicii nr. 2, ap. 3, 3c şi pivniţă, înscrise în C.F. nr. 156976-C1-U5 Braşov, identificat cu nr. cad. 8772-C1-U7, top. (5252-5253)/3 şi C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov, identificat cu nr. cad. 8772-C1-U5, top. [(5252-5253)/1]/3, monument istoric - “locuinţă şi spaţiu comercial” datare 1583, 1787, sec. XIX poz LMI 395, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11536, deţinut de CONSTANTIN EUGEN.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.