Hotărârea nr. 397/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, deţinut de S.C. CASTRUM S.R.L.
HOTĂRÂREA Nr. 397
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, deţinut de S.C. CASTRUM S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 59.293 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, deţinut de S.C. CASTRUM S.R.L.;
Văzând adresa nr. 59.293 din 23 iunie 2020 prin care numita S.C. CASTRUM S.R.L., solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U16 Braşov, identificat cu nr. cad. 143542-C1-U16, monument istoric casă, datare sec. XVI-XIX LMI 2015 poz. 135, cod BV-II-m-B-11304, pentru preţul de 135.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 229/13/10.04.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 6, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U16 Braşov, identificat cu nr. cad. 143542-C1-U16, deţinut de S.C. CASTRUM S.R.L.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.