Hotărârea nr. 396/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, deţinut de GYÖRKE GABOR.

 

HOTĂRÂREA Nr. 396
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, deţinut de GYÖRKE GABOR;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 61.851 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, deţinut de GYÖRKE GABOR;
Văzând adresa nr. 61.851 din 30 iunie 2020 prin care numitul Györke Gabor, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, înscris în C.F. nr. 132866-C1-U1 Braşov identificat cu nr. top. [(707, 708, 709, 710)/1]/I, monument istoric casă, datare sec. XIX poz. 290 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11439, pentru preţul de7 55.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 352/21/18.06.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 82, ap. 1, înscris în C.F. nr. 132866-C1-U1 Braşov, identificat cu nr. top. [(707, 708, 709, 710)/1]/I, deţinut de GYÖRKE GABOR.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.