Hotărârea nr. 395/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona viitoarei străzi Valeria Căliman.
HOTĂRÂREA Nr. 395
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona viitoarei străzi Valeria Căliman;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 66.796 din 13.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona viitoarei străzi Valeria Căliman;
Văzând adresa nr. 66.796 din 13.07.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 2.765 din 04.06.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 151341, 151347 și 151348 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că d-nul Cristoloveanu Nicolae a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilelor situate în Braşov, înscrise în C.F. nr. 151341 Brașov, nr. cad. 151341, în suprafață de 310 m.p., C.F. nr. 151347, nr. cad. 151347, în suprafață de 155 m.p. și C.F. nr. 151348 Brașov, nr. cad. 151348, în suprafață de 1.146 m.p., zona viitoarei străzi Valeria Căliman.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor situate în Braşov, înscrise în C.F. nr. 151341 Brașov, nr. cad. 151341, în suprafață de 310 m.p., C.F. nr. 151347, nr. cad. 151347, în suprafață de 155 m.p. și C.F. nr. 151348 Brașov, nr. cad. 151348, în suprafață de 1.146 m.p., zona viitoarei străzi Valeria Căliman.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.