Hotărârea nr. 39/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005.

 

HOTĂRÂREA Nr. 39
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.109 din 13.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând adresa nr. 121.307 din 12.12.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 3.211 din 22.11.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 156005 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Lazăr Romeo-Nelu și d-na Lazăr Loredana-Nicoleta au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005, în suprafață de 70 m.p., str. George Bacovia.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 156005 Brașov, nr. cad. 156005, în suprafață de 70 m.p., str. George Bacovia.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.