Hotărârea nr. 388/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Talabă Claudiu și Talabă Anda-Dorina.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 388
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Talabă Claudiu și Talabă Anda-Dorina;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.173 din 15.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 11/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Talabă Claudiu și Talabă Anda-Dorina;
Văzând adresa nr. 67.637 din 15.07.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.144 din 13.06.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 127539 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-nul Talabă Claudiu și d-na Talabă Anda-Dorina au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 11/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 11/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.