Hotărârea nr. 382/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 382
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.Fnr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 59.090 din 23.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512;
Văzând adresa nr. 59.090 din 23.06.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.262 din 04.06.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 164512 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-nul Coman Emil și d-na Coman Ana au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512, în suprafață de 121 m.p., str. Bârsei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 164512 Brașov, nr. cad. 164512, în suprafață de 121 m.p., str. Bârsei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.