Hotărârea nr. 38/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 7.566/51.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950.

 

HOTĂRÂREA Nr.  38
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 7.566/51.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.204 din 13.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 7.566/51.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950;
Văzând adresa nr. 635 din 07.01.2020, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 5.906 din 06.09.2019 și extrasul C.F. pentru informare   nr. 154950 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Țocu Maricel și d-na Țocu Marcela au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 7.566/51.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950, în suprafață totală de 5.100 m.p., zona str. Aron Pumnul - Calea Feldioarei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 7.566/51.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154950 Brașov, nr. cad. 154950, în suprafață totală de 5.100 m.p., zona str. Aron Pumnul - Calea Feldioarei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.