Hotărârea nr. 378/2020

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n., Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 198/2015.
 
HOTĂRÂREA Nr. 378
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n., Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 198/2015;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 56.288 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n., Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 198/2015;
Văzând adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi răspunsul nr. 56.288/2020 al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul Griviţei f.n. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 198/2015.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.