Hotărârea nr. 376/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire , str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov”, beneficiar PKC Real Estate Investments S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 376
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

 
Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire , str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov”, beneficiar PKC Real Estate Investments S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.122 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire , str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov, beneficiar PKC Real Estate Investments S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 26 din data de 07.07.2020, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire, str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov”;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 64.858/2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire , str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov”, din care reiese că nu mai sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, birouri şi locuinţe, construire locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale, amenajare parcări şi împrejmuire , str. A. Iancu nr. 40 - 42 Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.