Hotărârea nr. 374/2020

Modificarea H.C.L. nr. 481 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 374
din data de 31  iulie  2020
 

 

 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 481 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.185 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 481 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 481 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”, după cum urmează:
- valoare totală: - 5.381.293,69 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 4.375.097,07 lei inclusiv TVA
Lucrările se vor executa în maximum 16 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 481din 22.08.2018, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 481 din data de  22  august  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 374 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B“;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.185 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 481 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Liceul Andrei Mureşanu Corp B”, după cum urmează:
- valoare totală: - 5.381.293,69 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 4.375.097,07 lei inclusiv TVA
Lucrările se vor executa în maximum 16 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.