Hotărârea nr. 373/2020

Modificarea H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Grădiniță în zona Tractorul - Coresi”.
HOTĂRÂREA Nr. 373
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018 republica, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire Grădiniță în zona Tractorul - Coresi”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.041 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire Grădiniță în zona Tractorul - Coresi;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire Grădiniță în zona Tractorul Coresi, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Construire Grădiniță în zona Tractorul Coresi”, după cum urmează:
- valoare totală: - 4.720.149,48 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 3.379.403,51 lei inclusiv TVA
Lucrările se vor executa în termen de 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 629 din 31.10.2018 republicată, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 629 din data de 31  octombrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 231 din 29 martie 2019 și conform H.C.L. nr. 373
din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii “Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.041 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire Grădiniță în zona Tractorul - Coresi;
Văzând Devizul General actualizat;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Construire Grădiniță în zona Tractorul Coresi”, după cum urmează:
- valoare totală: - 4.720.149,48 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 3.379.403,51 lei inclusiv TVA
Lucrările se vor executa în termen de 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.
 
(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.