Hotărârea nr. 372/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi - stada Narciselor”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 372
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi - stada Narciselor”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.410 din 24.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi - stada Narciselor”;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi - strada Narciselor”, după cum urmează:
- valoare totală: - 115.863.252,18 lei inclusiv TVA
- din care C + M: -   94.488.507,98 lei inclusiv TVA
Termen de execuție: 18 luni calendaristice
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.