Hotărârea nr. 371/2020

Aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 371
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
Privind: aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.389 din 24.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov;
Având în vedere adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 1.235 din 23.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 71.080 din 23.07.2020 prin care transmite propunerea de acord de colaborare cu Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. în vederea dezvoltării serviciului de transport public local feroviar și interconectare/corelarea cu transportul public rutier realizat la nivelul Municipiului Brașov și al Zonei Metropolitane Braşov;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 101 din 25.06.2020 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. n), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă „ACORDUL DE ASOCIERE privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov” pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluţii identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens, destinate serviciului public de transport în comun de călători, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se împuternicește domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze „ACORDUL DE ASOCIERE privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Brașov”.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 4.Anexa la HCL aprobare Acord de asociere CNCFR SA.pdf