Hotărârea nr. 370/2020

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor-refugii de călători ca urmare a încetării, Contractelor de Asociere nr. 3871/2005 şi 3872/2005.

 

HOTĂRÂREA Nr. 370
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor-refugii de călători ca urmare a încetării, Contractelor de Asociere nr. 3871/2005 şi 3872/2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.086 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor-refugii de călători ca urmare a încetării, Contractelor de Asociere nr. 3871/2005 şi 3872/2005;
Având în vedere adresa Societăţii RATBV S.A. nr. 9001/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 71086/2020; prevederile art. 18 din Contractul de Asociere nr. 3871/2005, respectiv art. 18 din Contractul de Asociere nr. 3872/2005;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a construcţiilor-refugii de călători ca urmare a încetării, Contractelor de Asociere nr. 3871/2005 şi 3872/2005 identificate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Preluarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal de predare primire, cu includerea acestora în inventarul domeniului public al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA.xls