Hotărârea nr. 368/2020

Aprobarea participării Municipiului Brașov în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 368
din data de 31  iulie  2020
 

 

 
 
Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 71.600 din 24.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Direcției Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Brașov în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”;
În conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din 28 mai 2020 aprobat prin Ordinul nr. 1162/2020, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), lit. d), alin. (7),  lit. n), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV” de 1.086.435,77 lei (inclusiv TVA), din care 999.928.72 lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 86.507,05 lei cheltuieli neeligibile.
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuția Municipiului Brașov la realizarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV” în cuantum de 186.499,922 lei formată din contribuția de 10 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 99.992,872 lei și din contribuția de 100 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului, respectiv 86.507,05 lei.
 
 
Art. 4. Se aprobă contractarea finanțării proiectului, angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.
 
 
Art. 5. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico - economici pentru proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect - Anexa 1, parte integrantă a hotărârii.
 
 
Art. 6. Se desemnează primarul Municipiului Brașov, dl. George Scripcaru, să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Brașov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației şi Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz obiect.pdf
  • Deviz.pdf