Hotărârea nr. 367/2020

Reconversie zone abandonate în zone verzi - Zona industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263).

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 367
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
Pentru: reconversie zone abandonate în zone verzi - Zona industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263);
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.957 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune reconversie zone abandonate în zone verzi - Zona industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263);
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; ale Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263), încheiat între Municipiul Brașov și Banca Mondială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. i), lit. o), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul Reconversie zone abandonate în zone verzi - Zona industrială Rulmentul: Scenariul 3 din Strategia de Management al Activelor Brașov propus de Banca Mondială în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică rambursabile privind Programul de Dezvoltare Urbană Brașov (P166263).
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.