Hotărârea nr. 366/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 366
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.525 din 22.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.
 
 
    
 
HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de 17 aprilie 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 387/2019; H.C.L. nr. 400/2019; H.C.L. nr. 89/2020 și conform H.C.L. nr. 366 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.525 din 22.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.

 Anexe

  • REGULAMENT Organizare si Functionare iulie 2020.pdf