Hotărârea nr. 364/2020

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 364
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
 
 
Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov, prin care se propune aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;
Ţinând cont de gradul de complexitate sporit al speţei şi a valorii pretențiilor;
Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 136, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 140, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru dosarul nr. 1722/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Braşov la instanţele de judecată în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul aprobat al Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov și Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.