Hotărârea nr. 363/2020

Aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 363
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.890 din data de 20.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale; ale art. 23 și art. 27 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 832/10.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se stabilește limita minimă și maximă de vârstă a copiilor care frecventează creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, astfel:
  1. a) limita minimăde 3 luni
  2. b) limita maximăde 3 ani.
(2) În cazul în care copilul împlinește 3 ani în cursul lunii, acesta poate frecventa creșa cel mult până la finalul lunii.
(3) Excepție de la dispozițiile alin. (1) sunt copiii cu probleme deosebite din punct de vedere al dezvoltării psiho-motrice, dovedite prin recomandare medicală și documente medicale, care pot frecventa creșa până la împlinirea vârstei de 4 ani.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Regulament de inscriere, departajare si transfer al copiilor in cresele din subordinea SPAC 2020 .pdf