Hotărârea nr. 362/2020

Modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 362
din data de 31  iulie  2020

 

 

 

 

 

Pentru: modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.613 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, republicată;
Având în vedere prevederile art. 59, alin. (1), lit. c) și art. 60, alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7, alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018, republicată și care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, după cum urmează:
- 5 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale, între 1 - 12 luni, inclusiv.
- 10 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale între 12 - 24 luni.
- persoanele cu venituri reduse de până la 3*VMG (venitul minim garantat stabilit pentru persoana singură), sunt scutite de la plata contribuției.
- persoanele evacuate temporar din locuinţă în baza unui ordin de protecţie, vor achita o contribuţie lunară, în cuantum de 15 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 779/2018 republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 779/2018 republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 779 din data de 21 decembrie 2018
Republicată conform H.C.L. nr. 175 din data de 29 martie 2019 și conform H.C.L. nr. 362 din 31 iulie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.613 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, republicată;
Având în vedere prevederile art. 59, alin. (1), lit. c) și art. 60, alin. (1) și (2) din Legea  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7, alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență   nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, după cum urmează:
- 5 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale, între 1 - 12 luni, inclusiv.
- 10 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale între 12 - 24 luni.
- persoanele cu venituri reduse de până la 3*VMG (venitul minim garantat stabilit pentru persoana singură), sunt scutite de la plata contribuției.
- persoanele evacuate temporar din locuinţă în baza unui ordin de protecţie, vor achita o contribuţie lunară, în cuantum de 15 % din valoarea brută a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.