Hotărârea nr. 361/2020

Îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 361
din data de  31  iulie  2020
 
 
 
Pentru: îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.463 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. b), art. (5), lit. a), lit. b), lit. c) şi art. 25, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), art. 3,   art. 4, lit. c), art. 5 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, astfel îndreptată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
   
HOTĂRÂREA Nr. 289 din data de 30  iunie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 361 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.463 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 289/2020 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. b), art. (5), lit. a), lit. b), lit. c) şi art. 25, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), art. 3,   art. 4, lit. c), art. 5 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se stabileşte contribuţia zilnică de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, după cum urmează:
- 139 lei/zi pentru persoane vârstnice dependente.
- 94 lei/zi pentru persoane vârstnice semidependente.
 
 
Art. 2. Se aprobă metodologia de calcul a contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Începând cu data de 01.07.2020 îşi încetează aplicabilitatea H.C.L nr. 816/2019 privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Contributie Respiro.pdf