Hotărârea nr. 360/2020

Modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată.
 
HOTĂRÂREA Nr. 360
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.597 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
Având în vedere prevederile art. 92, alin. (1) și alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, Obiectivul strategic 3.2. ”Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice”, respectiv 3.2.3. ”Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii”; ale H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelului municipiului Brașov a proiectului ”Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată și ale H.C.L. nr. 249/2020 privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a echipamentelor MaxCom MM 715 BB;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020, se modifică Anexa din H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 663 din data de 15 noiembrie 2018
Republicată conform H.C.L. nr. 81 din 28 februarie 2019 și conform H.C.L. nr.  360 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 60.597 din 23.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
Având în vedere prevederile art. 92, alin. (1) și alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, Obiectivul strategic 3.2. ”Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice”, respectiv 3.2.3. ”Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii”; ale H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelului municipiului Brașov a proiectului ”Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată și ale H.C.L. nr. 249/2020 privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, a echipamentelor MaxCom MM 715 BB;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” de către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizori privaţi de servicii sociale.
 
 
Art. 2. Se aprobă metodologia de acordare a teleasistenţei la domiciliu personalelor vârstnice în cadrul proiectului ”Bunicii în siguranţă”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Finanţarea proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” se asigură din bugetul local al Municipiului Braşov, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif HCL 663din2018 Bunicii in siguranta.pdf