Hotărârea nr. 359/2020

Modificarea anexei la H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 359
din data de 31  iulie  2020

 

 
 
Pentru: modificarea anexei la H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 54.091 din 06.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”;
Având în vedere art. 56, alin. (1) şi (2) şi art. 57 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 5, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 3, art. 3^4, alin. (1) şi alin. (2), lit. e), art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa 4 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020 se modifică Anexa la H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost”, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost”, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 77  din data de 28 februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr.  359 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 54.091 din 06.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare„Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”;
Având în vedere art. 56, alin. (1) şi (2) şi art. 57 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 5, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 3, art. 3^4, alin. (1) şi alin. (2), lit. e), art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa 4 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 9 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost”, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif Anexa HCL 77din2019 ROF CR PFA.pdf