Hotărârea nr. 358/2020

Modificarea anexei la H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 358
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea anexei la H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 54.089 din 06.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”;
Având în vedere art. 56, alin. (1), alin. (2), art. 57 și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), (2) şi (3) din Legea  nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 3, art. 3^4, alin. (1) şi (2), lit. e), precum şi art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa 5 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020 se modifică Anexa la H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
                                                                                                          
HOTĂRÂREA Nr. 76 din data de 28  februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 358 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social „Adăpost de Noapte”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 54.089 din 06.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”;
Având în vedere art. 56, alin. (1), alin. (2), art. 57 și art. 58, alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 3, art. 3^4, alin. (1) şi (2), lit. e), precum şi art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa 5 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01 martie 2019, Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social „Adăpost de Noapte”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 24 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social „Adăpost de Noapte” republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 Modif Anexa HCL 76 din 2019 ROF AN.pdf