Hotărârea nr. 356/2020

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.
 
HOTĂRÂREA Nr. 356
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 59.830 din 21.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere art. 36, alin. (1) și alin. (2), art. 101, alin. (1) și alin. (2), art. 136, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, alin. (1) și alin. (4), art. 7, alin. (1), lit. b), art. 10, art. 24, alin. (1) și art. 25, alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, care prevede la Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020, se aprobă, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.08.2020, H.C.L. nr. 763/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL ROF CPV.pdf