Hotărârea nr. 355/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, republicată.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 355
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr.  353.684 din data de 28.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, republicată;
Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, conform Anexei, la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 462/2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
                                                                                                         
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 462 din data de 31  iulie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 532 din 30 august 2019 și conform H.C.L. nr. 355 din 31 iulie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr.  353.684 din data de 28.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, republicată;
Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500 % a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov şi Direcţia Arhitect Şef vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA.pdf