Hotărârea nr. 354/2020

Continuarea plăţii din bugetul local a Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021.
 
HOTĂRÂREA Nr. 354
din data de 31  iulie  2020
 
 
 
 
Privind: continuarea plăţii din bugetul local a Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2020 - 2021;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 67.025 din 14.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus continuarea plăţii din bugetul local a Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2020-2021;
Având în vedere prevederile art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 997/2007 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei și Cercetării din România și Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea și funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă continuarea plăţii din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă orele de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021.
 
 
Art. 2. Suma lunară aferentă chiriei este de 250 Euro echivalentul în lei din ziua plăţii, pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021.
 
 
Art. 3. Fondurile vor fi prevăzute în bugetul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, titlul 20 Bunuri şi servicii, art. 20.30.04. Chirii.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.