Hotărârea nr. 353/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 29 mai 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 353
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 29 mai  2020;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2020;
Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 29  mai  2020.