Hotărârea nr. 351/2020

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, având ca obiect aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 351
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: modificarea și completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, având ca obiect aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.209 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, având ca obiect aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020;
Având în vedere adresa A.N.C.P.I. nr. 26.038 din 16.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 57.066 din 17.06.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 292, alin. (3), alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică titlul în sensul eliminării sintagmei „în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov” și art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020, acesta urmând a avea următorul conținut:
"Art. 1. Se aprobă cererea privind trecerea imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 26 A, identificat conform C.F. nr. 118437 Brașov, nr. top. 5660/2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, si se declară ca bun de interes local."
 
 
Art. 2. Se vor introduce un număr de două articole în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020, cu următorul conținut:
"Art. 2. Destinația imobilului ce face obiectul art. 1 va fi cea de centru de informare turistică, centru cultural care va cuprinde birouri, spații expoziționale, spații destinate evenimentelor culturale și artistice - entertainment.
Art. 3. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului ce se transmite, acesta revine în domeniul public al statului și administrarea O.C.P.I. Brașov în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020 astfel modificată și completată se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 236 din data de 30  aprilie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 351 din data de 30 iunie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.209 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 236/30.04.2020, având ca obiect aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 30.04.2020;
Având în vedere adresa A.N.C.P.I. nr. 26.038 din 16.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 57.066 din 17.06.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),  art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 292, alin. (3), alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea privind trecerea imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 26 A, identificat conform C.F. nr. 118437 Brașov, nr. top. 5660/2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, si se declară ca bun de interes local.
 
 
Art. 2. Destinația imobilului ce face obiectul art. 1 va fi cea de centru de informare turistică, centru cultural care va cuprinde birouri, spații expoziționale, spații destinate evenimentelor culturale și artistice - entertainment.
 
 
Art. 3. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului ce se transmite, acesta revine în domeniul public al statului și administrarea O.C.P.I. Brașov în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.